วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Pitching Day “แบ่งปันแนวคิดการจัดการความรู้มุ่งสู่การพัฒนา KU อย่างยั่งยืน”

เชิญเข้าร่วมนำเสนอไอเดียในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร ด้วยการจัดการความรู้ ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Pitching Day “แบ่งปันแนวคิดการจัดการความรู้มุ่งสู่การพัฒนา KU อย่างยั่งยืน” โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ส่วนงานได้นำเสนอไอเดียในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร จนเกิดเป็นสินทรัพย์ความรู้ที่เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนวิทยาเขตสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป ในการนี้ หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป จึงขออนุมัติเข้าร่วมนำเสนอไอเดียในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร ด้วยการจัดการความรู้ ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Pitching Day “แบ่งปันแนวคิดการจัดการความรู้มุ่งสู่การพัฒนา KU อย่างยั่งยืน” โดยเสนอรายละเอียดของไอเดียการพัฒนางาน ตาม KU-KM Canvas Model ชื่อผลงาน : บริการหนังสือรับรองบุคลากร (ภาษาไทย) ออนไลน์ การเสนอคุณค่า : พัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน เพิ่มช่องทางรับบริการและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากร กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และผู้ปฏิบัติงาน HR KA กิจกรรมหลัก : - ประชุม HR เพื่อกำหนดความรู้ ว่า HR มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนงานทำงานอะไร มีความรู้อะไร อยู่ในรูปแบบไหน และอยู่ที่ใคร - ระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้ที่สำคัญ จำเป็น เช่น ปัญหาและอุปสรรคจาการดำเนินงานที่ผ่านมา สิ่งที่ลูกค้าต้องการ ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และวิธีการได้มาซึ่งกระบวนการที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง - ศึกษาและเรียนรู้วิธีการใช้งาน App - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /ถ่ายทอดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการหนังสือรับรอง (ภาษาไทย) ออนไลน์ ประโยชน์ที่ได้รับ : 1. ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ลูกค้า 3. เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยยึดความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลัก ความรู้หลักที่ต้องใช้เพื่อความสำเร็จ : 1. ระเบียบที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองบุคลากร 2. ความรู้ในการทำ Google Form 3. ปัญหาจากการทำหนังสือรับรองที่ผ่านมา

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดี กับผลงานการจัดการความรู้ "รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน" ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8 (KU-KM Day) โดยการนำเสนอผลงาน การจัดการความรู้ประเภท GOOD PRACTICE AWARDS เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

การบูรณาการ การเรียนการสอนกับจรรยาบรรณบุคลากร บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ 2563 อ จักรกฤษณ์ พลราชม

สวัสดีครับ วันนี้ HR ขอนำเสนอคลิปสัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ พลราชม อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ประจำปี 2563 ที่มีผลงานทางวิชาการและงานวิจัย รวมไปถึงบทความทางวิชาการ ระดับชาติและนานาชาต ที่น่าสนใจ ทั้งนี้ อาจารย์ได้นำหลักจรรยาบรรณอาจารย์ มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานได้อย่างบูรณาการครับ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น อ รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ มก.ฉกส.

วัสดีครับ วันนี้ HR ขอนำตัวอย่างของการนำจรรยาบรรณอาจารย์มาบูรณาการกับการเรียนการสอน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ คณะวิทยาศาสตร์แลพะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ประจำปี 2563 โดยนำจรรยาบรรณ 4 ข้อมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ข้อ 4 อาจารย์พึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง ข้อ 6 อาจารย์พึงเป็นนักวิจัยที่มีจริยธรรมและพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อศาสตร์และสังคมโดยส่วนรวม ข้อ 8 อาจารย์พึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาและธ ารงไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ 2563 ผศ. จาริตา

สวัสดีครับ วันนี้ ขอนำเสนอบทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาริตา หินเธาว์ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งท่านได้สร้างผลงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และสร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ อาจารย์ได้นำหลักการบูรณาด้านการวิจัยควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน โดยมีผลงาน ผลงานวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาผ้าฝ้ายทอมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ณ พื้นที่บ้านใหม่หนองผือ และ งานยุวชนอาสา “การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพของผู้สูงอายุบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยผศ.จาริตา หินเธาว์ ได้นำหลักจรรยาบรรณอาจารย์ 3 ข้อหลัก ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการทั้งการเรียนการสอน และการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน อาจารย์พึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง อาจารย์พึงเป็นนักวิจัยที่มีจริยธรรมและพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อศาสตร์และสังคมโดยส่วนรวม อาจารย์พึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญรับชมได้ ที่ลิงค์นี้เลยครับ

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

KM Corner KUCSC HR Team

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ได้จัดกิจกรรม KM Conner เรื่อง "การลงเวลาปฎิบัติงานและการขออนุมัติลาในระบบ KU Smart P" ซึ่งเป็นการให้ความรู้ เรื่อง ระบบการลงเวลาและการขออนุมัติลา ผ่านระบบ KU Smart P ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานวิทยาเขต ในการนำระบบการลงเวลาการปฏิบัติงานผ่าน Smart Phone มาใช้อีกทั้งยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับบุคลากรกลุ่มปฎิบัติงาน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งานระบบ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการลงเวลาเข้าปฎิบัติงาน และการขออนุมัติลา ในวันนี้ บุคลากรกลุ่มปฏิการให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนวิธีการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน รวมไปถึงการใช้งานระบบ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ ผ่านการบอกเล่า ร่วมกับ KM Conner KUCSC HR Team โดย คุณกรรณิการ์ มณฑา หัวหน้าหน่วยทรัพยากรณ์มนุษย์และสวัสดิการ คุณวงศกร บุญสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สรุปบทเรียน แนวทางการให้คำปรึกษาและดูแลนิสิตพิเศษ

กิจกรรมการเสวนาเพื่อการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง แนวทางการให้คำปรึกษาและดูแลนิสิตพิเศษ วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องพระพิรุณ และการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco WebEx เวลา 08.30 - 12.00 น. ท่านสามารถดูรายละเอียดการถอดบทเรียนได้จาก ลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ https://drive.google.com/file/d/1SQbpjJfoMyce-iYS4QUt-3DcfWrmJN-2/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

การจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางการให้คำปรึกษาและดูแลนิสิตพิเศษ

 กิจกรรมการเสวนาเพื่อการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เรื่อง แนวทางการให้คำปรึกษาและดูแลนิสิตพิเศษ
วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องพระพิรุณ และการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco WebEx

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.

            คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้กำหนดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางการให้คำปรึกษาและดูแลนิสิตพิเศษ ซึ่งเป็นแผนการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีคุณภาพทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และมีคุณธรรม โดยกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ ในหัวข้อ แนวทางการให้คำปรึกษาและดูแลนิสิตพิเศษ การสังเกตพฤติกรรมของนิสิตในภาวะความเครียดทางอารมณ์ วิธีการและแนวทางการคัดกรองนิสิตพิเศษ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้อาจารย์และบุคลากร ได้มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการและการบริหารจัดการการดูแลนิสิตพิเศษ มีทักษะในการสังเกตพฤติกรรมของนิสิตในภาวะความเครียดทางอารมณ์ พร้อมทั้งแนวทางการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนิสิต เมื่อนิสิตเกิดความกังวลใจ หรือมีปัญหาติดขัดทั้งในเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต
            
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ดร.จิตรา  พึ่งพานิช เริ่มการเสวนาในหัวข้อต่อไปนี้ 

      ๑. การสังเกตพฤติกรรมของนิสิตในภาวะความเครียดทางอารมณ์

      ๒. วิธีการและแนวทางการคัดกรองนิสิตพิเศษ

(รับประทานอาหารว่าง ระหว่างการเสวนา)

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง)


คุณเอื้อ : อาจารย์ฉัฐวัฒน์  ลิมป์สุรพงษ์

คุณอำนวย (ถอดองค์ความรู้) : ดร.จิตรา  พึ่งพานิช /อาจารย์เกรียงไกร  พร้อมนฤฤทธิ์
                                              /ผศ.ดร.กรรณิการ์  วงษ์พานิชย์

คุณประสาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

คุณกิจ


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนิสิต

ดร.จิตรา  พึ่งพานิช

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน (อาจารย์ ดร.รัชฎาภณ์  อึ้งเจริญ)

อาจารย์ ดร.นิติกร  ภู่สุวรรณ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (อาจารย์ ดร.ณภสินธุ์  พัฒนากุล)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร ขจรผล)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรินท์มาศ  เกษทองมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

นางสาวสุนทรี โอรัตนสถาพร (คณะสาธารณสุขศาสตร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูวดล  โดยดี (คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร)

ผู้อำนวยการกองบริการกลาง

ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

นางจุลจิรา  มีพรหม (นักสุขศึกษาชำนาญการ)

นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

นางสาวเกศรินทร์  บริบูรณ์ (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

นางสาวจันทร์สุดา  เดชแสงจันทร์ (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

นางสาวสลิลดา มิระสิงห์ (นักวิชาการศึกษา)


คุณลิขิต : หัวหน้างานกิจการนิสิต / หัวหน้าหน่วยแนะแนวและทุนการศึกษา
  และนางปิยนาถ  ขวาละคร (นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563

สกลนครโมเดล” รูปแบบความร่วมมือการพัฒนาเกษตรกรฐานรากให้มีรายได้และความเป็นอยู่ อย่างยั่งยืน ที่ยกระดับจาก KUCSC MODEL

การจัดการความรู้ เรื่อง  สกลนครโมเดล” รูปแบบความร่วมมือการพัฒนาเกษตรกรฐานรากให้มีรายได้และความเป็นอยู่ อย่างยั่งยืน ที่ยกระดับจาก KUCSC MODEL

สามารถเข้าเยี่ยมชมผ่านลิงค์นี้ได้นะครับ 

https://drive.google.com/file/d/1FkJLcRC0UX5lQHcTWte2eMPGPGtdRBWe/view?usp=sharing


รูปแบบการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนยุคใหม่เน้นชุมชนมีส่วนร่วม “สกลนคร โมเดล Live”

 การจัดการความรู้ เรื่อง รูปแบบการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนยุคใหม่เน้นชุมชนมีส่วนร่วม “สกลนคร โมเดล Live” โดยกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 

สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตามลิงค์นี้นะครับ 

https://drive.google.com/file/d/1wgt7DVylEn27rEqNZjc2DvQieHr1yP9D/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2563

ผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
หัวข้อการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอน

หน่วยงานที่ 2 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
หัวข้อการจัดการความรู้ เรื่อง การแบ่งปันประสบการณ์ ผ่านการบอกเล่าจากเพื่อนสู่เพื่อน เรื่อง เทคนิคการเขียนแบบประเมินผลงาน เพื่อกำหนดตำแหน่งชำนาญการ

หน่วยงานที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
หัวข้อการจัดการความรู้ : กระบวนการจัดทำงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงานที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์
หัวข้อการจัดการความรู้ : The Supporter PHKU :ความรู้และเทคนิคในการพัฒนากระบวนงานและปรับปรุงกระบวนงาน
นำเสนอในรูปแบบ วิดีโอไฟล์ และไฟล์เอกสาร ท่านสามารถ คลิกที่ลิงก์ ด้านล่างนี้ เพื่อเยี่ยมชมเราครับ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เทคนิคการประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องนนทรี ชั้น 2 อาคารบริหาร โดยการถ่ายทอดสัญญานทางไกลจากห้องธีระ สูตะบุตร มายัง ห้องนนทรี ชั้น 2 เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหาร ได้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการเขียนแบบประเมินค่างาน ขั้นตอน กระบวนการยื่นขอประเมินค่างาน และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธานินทร์ คงศิลา สามารถรับชมได้ทาง ลิงค์นี้นะครับ